Rekrutacja

Strona główna >> Node >> Rekrutacja

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW

 NASZA SZKOŁA

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK GEODETA

TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 

Rekrutacja

Kryteria dotyczące rekrutacji
do Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich
w roku szkolnym 2021/2022

I. Zasady ogólne.
Technikum nr 6 w roku szkolnym 2021/2022 oferuje dla kandydatów  90 miejsc  w pięciu zawodach:

 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik elektryk
 • Technik analityk
 • Technik logistyk
 • Technik geodeta

Rekrutacja prowadzona jest w formie elektronicznej  przez system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
System rekrutacji do szkół ponadpodstawowych umożliwia złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Szczegółowa instrukcja dla kandydatów dotycząca rejestracji wniosków znajduje się na stronie rekrutacji:
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku większej liczby chętnych na dany  zawód, istnieje możliwość zwiększenia liczby uczniów przyjętych na poszczególny zawód.

II. Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć.

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

b. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty,

b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.

3. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji, gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów:

a. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

b. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

c. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

III. Punktacja i zasady przeliczania.
Egzamin ósmoklasisty przeliczanie punktów
wynik przedstawiony w procentach z:

 •  języka polskiego
 • matematyki

- mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z:

 

 • •języka obcego nowożytnego

-mnoży się przez 0,3

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  zgodnie z § 13 Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej: informatyka, plastyka
 • technik elektryk: informatyka, technika
 • technik analityk: informatyka, technika
 • technik logistyk: informatyka, technika
 • technik geodeta: informatyka, technika

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej:
Punkty za świadectwo: maksymalna liczba punktów- 100 pkt
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt
Ocena z matematyki (za ocenę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt
Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt
Szczególne osiągnięcia- maksymalna liczba punktów - 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - maksymalna liczba punktów - 7 pkt
Aktywność społeczna - maksymalna liczba punktów - 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty: maksymalna liczba punktów - 100 pkt
Wynik z języka polskiego - 100%x0,35=35 pkt
Wynik z matematyki - 100%x0,35=35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego - 100%x0,3=30 pkt
Za oceny wyrażone w stopniu:
1. celującym - przyznaje się po 18 pkt
2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 pkt
3. dobrym - przyznaje się po 14 pkt
4. dostatecznym - przyznaje się po 8 pkt
5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 pkt

Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie szkoły podstawowej.
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.
6. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
7. Za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty.
8. Uczeń przyjęty do technikum zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.
9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością.
10. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp Czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
--------------
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.
od 3 sierpnia 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.
7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**. od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
od 17 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00
23 sierpnia 2021 r.
9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r.
10. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 3 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r.

V. Podstawa prawna.

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
 4. załącznik-tabela-terminy rekrutacji na rok szkolny 2021-2022

Proponowane:

typy szkół/zawody / kwalifikacje zawodowe /  rozszerzenia 

a/ technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

ZAWÓD

KWALIFIKACJE

CYKL KSZTAŁCENIA

1 G

 

Technik grafiki i poligrafii

cyfrowej

311943

PGF.04.Przygotowanie  oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05.Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

5 lat

1LG

Technik logistyk

333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

5 lat

Technik geodeta

311104

BUD.20. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BUD.21. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

1AE

Technik analityk

311103

CHM.03.Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

5 lat

Technik elektryk

311303

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Informacje i zapisy / kontakt:

 • telefony, fax:                                     32 293 52 52, 32 293 52 51
 • poczta elektroniczna (e-mail):          t6@ckziu25.sosnowiec.pl
 • adres strony internetowej :               http://t6.ckziu25.sosnowiec.pl
Pliki do pobrania: 
AttachmentSize
PDF icon kryteria_rekrutacji_2021_2022.pdf915.78 KB