Rekrutacja

Strona główna >> Node >> Rekrutacja

REKRUTACJA

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
NASZA SZKOŁA
TECHNIK LOGISTYK
TECHNIK GEODETA
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 

Kryteria dotyczące rekrutacji

w roku szkolnym 2022/2023

I Zasady ogólne.

 1. Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w roku szkolnym oferuje dla kandydatów 120 miejsc w pięciu zawodach:
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • Technik elektryk

 • Technik energetyk

 • Technik logistyk

 • Technik geodeta

 

Rekrutacja prowadzona jest w formie elektronicznej przez system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. System rekrutacji do szkół ponadpodstawowych umożliwia złożenie wniosku w formie elektronicznej.

 

Szczegółowa instrukcja dla kandydatów dotycząca rejestracji wniosków znajduje się na stronie rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku większej liczby chętnych na dany zawód, istnieje możliwość zwiększenia liczby uczniów przyjętych na poszczególny zawód.

 

II Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć.

 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

b. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty,

b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.

c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:

 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji, gdy dwóch lub więcej z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów:

a. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

b. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

c. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata

 • niepełnosprawność kandydata

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

4. Punktacja i zasady przeliczania.

Egzamin ósmoklasisty przeliczanie punktów

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego

 • matematyki

- mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego nowożytnego

- mnoży się przez 0,3

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Obowiązkowo

 • język polski

 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej: informatyka, plastyka

 • technik elektryk: informatyka, technika

 • technik energetyk: informatyka, technika

 • technik logistyk: informatyka, technika

 • technik geodeta: informatyka, technika

 

Zasady przyznawania punktów:

Punkty za świadectwo: maksymalna liczba punktów- 100 pkt

Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt

Ocena z matematyki (za ocenę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt

Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt

Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt

Szczególne osiągnięcia- maksymalna liczba punktów - 18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - maksymalna liczba punktów - 7 pkt

Aktywność społeczna - maksymalna liczba punktów - 3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty: maksymalna liczba punktów - 100 pkt

Wynik z języka polskiego - 100%x0,35=35 pkt

Wynik z matematyki - 100%x0,35=35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego - 100%x0,3=30 pkt

Za oceny wyrażone w stopniu:

1. celującym - przyznaje się po 18 pkt

2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 pkt

3. dobrym - przyznaje się po 14 pkt

4. dostatecznym - przyznaje się po 8 pkt

5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 pkt

 

Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie szkoły podstawowej.

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

6. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty.

8. Uczeń przyjęty do technikum zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością.

10. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp

Czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 16 maja 2022 r.

do 30 maja 2022 r.r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r.

do 3 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

2

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r.

do 3 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

-----------------------------

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

do 13 lipca 2022 r.

3 sierpnia 2022 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 19 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

7

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2022 r.

do 25 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r.

do 17 sierpnia 2022 r.

8

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 21 lipca 2022 r.

do 28 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r.

do 18 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022 r.

do godz.14.00

19 sierpnia 2022 r.

do godz.14.00

 

 

 1. Podstawa prawna.

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

 5. Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)

 6. Załącznik nr 1: Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2022 r. oraz w pierwszym powszednim dniu lutego 2023 r..

 

 

Informacje i zapisy / kontakt:

 • telefony, fax:                                     32 293 52 52, 32 293 52 51
 • poczta elektroniczna (e-mail):          t6@ckziu25.sosnowiec.pl
 • adres strony internetowej :               http://t6.ckziu25.sosnowiec.pl