Harmonogram roku szkolnego

Strona główna >> Harmonogram roku szkolnego

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Semestr II
od 30 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2023r.

 

Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę (na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)*

27.03. – 29.03.2023r.

(klasy maturalne)

22.05. – 24.05.2023r.

(poz. klasy)

 

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania (na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)*

do 07.04.2023r.

(klasy maturalne)

02.06.2023r.

(poz. klasy)

Wystawienie ocen rocznych

Klasy programowo najwyższe:

Pozostałe klasy

 

do 21.04.2023r.

do 15.06.2023r.

Zebrania z rodzicami

marzec – konsultacje dla rodziców  i zebrania klas IV

maj – zebrania wszystkich klas

 

21.03.2023r.

23.05.2023r.   

WYDARZENIA SZKOLNE

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2023r.

Dni Otwarte w CKZiU - Technikum nr 6

21.03.2023r.

20.04.2023r.

17.05.2023r. 

Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe

od 25 do 31 sierpnia 2023r. 22.08.2023r.

– matura poprawkowa *

Egzaminy:
- egzamin maturalny

- egzamin potwierdzający kwalifikacje    

   w zawodzie, egzamin zawodowy

od 04.05.2022r.

terminy zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

 Kolej w miniaturze

 17.03 – 19.03.2023r.

 „Ostatni dzwonek”, uroczystość pożegnania  klas programowo najwyższych

 28.04.2023r.

 Zakończenie roku szkolnego  

 23.06.2023r.

                     (*) - terminy, które mogą ulec zmianie.

 

 

TERMINARZ PRZERW W NAUCE

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04. – 11.04.2023r.

Zakończenie zajęć w klasach –

  • programowo najwyższych 
  • pozostałych:

 

28.04.2023r.

23.06.2023r.

 Ferie letnie 24.06.2023r. – 31.08.2023r.

Dni wolne od zajęć szkolnych:

- pisemna część egzaminu maturalnego

- egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie/egzamin zawodowy– etap pisemny sesja zimowa, etap pisemny sesja letnia *

04 – 05 – 08.05.2023r.

Dni  wolne:

02.05.2023r.

09.06.2023r.

Dzień wolny

Dzień wolny.

Zakończenie roku szkolnego  

23.06.2023r.