Harmonogram roku szkolnego

Strona główna >> Harmonogram roku szkolnego
SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Semestr I
od 01 września 2021 do 21 stycznia 2022r/do 17 grudnia 2021r klasy maturalne
Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych
1. Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę (na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)* 20 - 23.12.2021r (na zebraniach z rodzicami)
15 – 18.11.2021r - klasy maturalne.
2. Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania (na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)* Do 23.12.2021r.
Klasy maturalne do 26.11.2021r.
3. Wystawienie ocen semestralnych do 21.01.2022r.

klasy maturalne 17.12.2021r.

4. Zebrania klasyfikacyjne RP dla klas IV
Zebrania klasyfikacyjne RP
20.12.2021r
26.01.2022r.
5. Zebrania plenarne RP 02.03.2022r.
6. Zebrania z rodzicami  stałe dni  i godziny: Wtorek T6 – godz. 17.00
  Wrzesień 07.09 – T6 - 17.30
Klasy starsze – te same dni godz. 17:00
Spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem Centrum 13.09.2021r. godz. 17.00
Pozostałe terminy zebrań:
listopad (tylko klasy IV)
grudzień     
luty

– 18 – 20.10.2021r.
– 15.11. – 17.11.2021r. + konsultacje dla
pozostałych klas
– 20.12. – 22.12.2021r. + konsultacje
– 31.01. – 02.02.2022r.

7. Konferencje Rady Pedagogicznej:
wrzesień
październik
listopad
styczeń
marzec
Planowana godzina rozpoczęcia – 17:00
– 15.09. 2021r., 29.09.2021r.
– 27.10.2021r.
– 24.11.2021r
– 20.12.2021r
– 26.01.2022r
– 02.03.2022r.
8. Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych. Przed zebraniami RP, raz w miesiącu
Ważne terminy
1. Przygotowanie dokumentacji wychowawcy klasy (e-dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen): 10.09. 2021r
2.   Dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, programy wychowawcze, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych) 17.09. 2021r.

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Semestr II
od 24 stycznia 2022r. do 24 czerwca 2022r.
Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych
1.1   Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę (na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)* 28.03. – 31.03.2022r (klasy maturalne)
23.05. – 26.05.2022r (poz. klasy)
1.2 Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania (na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)* do 08.04.2022r.
03.06.2022r.
2. Wystawienie ocen rocznych
Klasy programowo najwyższe:
Pozostałe klasy
do 22.04.2022r
do 15.06.2022r
3. Zebrania klasyfikacyjne RP:

Klasy programowo najwyższe.
Pozostałe klasy

27.04.2022r
22.06.2022r
4. Zebranie plenarne RP 31 sierpnia 2022r.
5. Zebrania z rodzicami
marzec – konsultacje dla rodziców  i zebrania klas IV
maj – zebrania wszystkich klas
21.03. – 24.03.2022r
23.05. – 26.05.2022r
6. Konferencje Rady Pedagogicznej:
                   
                  marzec
                  kwiecień,
                  czerwiec
Planowana godzina rozpoczęcia – 17:00
 23.03.2022r.. (dostosowania)
 27.04.2022r.
22.06.2022r
29.06.2022r
7. Prace komisji przedmiotowych, zespołów zadaniowych. Przed zebraniami RP.
8 Ważne terminy
8.1 Rekolekcje wielkopostne marzec 2022r.
8.2 Promocja CKZiU „Dni otwarte” styczeń – czerwiec 2022r
8.3 Komisja Rekrutacyjna czerwiec/lipiec, sierpień 2022r.-CKU
8.4 Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe od 25 do 31 sierpnia 2022r.
23.08.2022r. – matura poprawkowa
8.5 Wykonywanie zadań związanych
z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.
Od 27.06.2022r. – 30.06.2022r. oraz
od 23.08.2022r. – 31.08.2022r.

Działania związane z naborem do klas pierwszych - od marca do czerwca 2022r.

(*) - terminy, które mogą ulec zmianie, nie są jednoznacznie ustalone