INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

Strona główna >> INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

  Opłatę wnoszą:

1) absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wysokość opłaty i sposób dokonania wpłaty

Sposób naliczenia kwoty: 50 zł za każdy egzamin zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Termin wniesienia opłaty: od 1 stycznia do dnia 7 lutego 2016 roku.

Rachunek bankowy komisji: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie,

numer konta: 48 1010 1212 0051 5122 3100 0000

W polu „Tytuł wpłaty” należy wpisać: np. Opłata za egzamin maturalny z : …(wymienić przedmioty i części egzaminu, np.: język polski poziom podstawowy, język angielski część ustna).

Poinformowanie komisji o wniesieniu opłaty

Po wniesieniu opłaty absolwent:

1. wypełnia Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Załącznik 26a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016).

2. załącza do niej dowód wpłaty,

3. przesyła na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

ul. Adama Mickiewicza 4

43-600 Jaworzno

Zwolnienie z opłaty

Z opłaty mogą być, za zgodą dyrektora komisji, zwolnione osoby, których dochód albo dochód ich rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty4 574,00 zł netto (do 31 października 2015 r.) / 674,00 zł netto (od 1 listopada 2015 r.).

W celu zwolnienia z opłaty należy:

1. W terminie do 31 grudnia 2015 złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście: Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny (Załącznik 26b do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016).

2. Dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów, np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku.