Kierunki kształcenia.

Strona główna >> Kierunki kształcenia.

TECHNIK ANALITYK

Absolwent w zawodzie technik analityk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
 • pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych; 
 • wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych; 
 • wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych. 

Charakterystyka procesu kształcenia

Czas trwania nauki

4 lata

Kwalifikacje w zawodzie

AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

 AU.60. Wykonywanie badań analitycznych

Praktyka zawodowa

W klasie trzeciej – 4 tygodnie

Współpraca z pracodawcami

Firma „Jars” w Mysłowicach; Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach

Kształcenie praktyczne

Uczniowie mają do dyspozycji dwie pracownie: pracownię badań analitycznych oraz pracownię mikrobiologii.

Uczeń otrzymuje na koniec kształcenia świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu dwóch kwalifikacji dyplom technika w zawodzie.

 

TECHNIK LOGISTYK

 Absolwent w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami;
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
 • zarządzania gospodarką odpadami; 
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Charakterystyka procesu kształcenia

Czas trwania nauki

4 lata

Kwalifikacje w zawodzie

AU.22.  Obsługa magazynów

AU.32. Organizacja transportu

Praktyka zawodowa

W klasie trzeciej – 4 tygodnie

Współpraca z pracodawcami

IKEA Katowice, Leroy Merlin Sosnowiec, Castorama Sosnowiec, Platforma Czeladź

Pracownie kształcenia praktycznego

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowni magazynowej i pracowni transportu

Wycieczki dydaktyczne

Centrum Dystrybucji Biedronka, Lotnisko Pyrzowice/Balice, Firma Raben

Uczeń otrzymuje na koniec kształcenia świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu dwóch kwalifikacji dyplom technika w zawodzie.

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 Absolwent w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
 • przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
 • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
 • prowadzenia procesów drukowania.

Charakterystyka procesu kształcenia

Czas trwania nauki

4 lata

Kwalifikacje w zawodzie

AU.54. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Praktyka zawodowa

W klasie trzeciej – 4 tygodnie

Współpraca z pracodawcami

Polskapresse Sosnowiec, Drukarnia Archidiecezjalna Katowice, Firma Progress, Firma PRIOR, Lemon

Pracownie kształcenia praktycznego

Nauka przedmiotów zawodowych prowadzona jest na licencjonowanym oprogramowaniu np. : Microsoft Office, Corel Draw Graphics, Adobe CS5  w następujących pracowniach: pracowni cyfrowych procesów poligraficznych i druku cyfrowego,  pracowni introligatorskiej, pracowni projektów multimedialnych

Wycieczki dydaktyczne

Drukarnia Archidiecezjalna, Lemongass, Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, Drukarnia Dziennika Zachodniego

Uczeń otrzymuje na koniec kształcenia świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu dwóch kwalifikacji dyplom technika w zawodzie.

 

TECHNIK ELEKTRYK

Absolwent w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Charakterystyka procesu kształcenia

Czas trwania nauki

4 lata

Kwalifikacje w zawodzie

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Praktyka zawodowa

W klasie trzeciej – 4 tygodnie

Współpraca z pracodawcami

Uczniowie w tym zawodzie  objęci są umowa patronacką z Saint Gobain a także są członkami Stowarzyszenia Techników i Mechaników w Katowicach.

Pracownie kształcenia praktycznego

Pracownia urządzeń elektrycznych, pracownia instalacji

Wycieczki dydaktyczne

Saint Gobain, Elektrownia Łagisza

Uczeń otrzymuje na koniec kształcenia świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu dwóch kwalifikacji dyplom technika w zawodzie.

Szkoła ma uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego i posiada akredytację OKE w Jaworznie do przeprowadzania egzaminu zawodowego z kwalifikacji