KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

Kryteria dotyczące rekrutacji
do Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska
w roku szkolnym 2020/2021

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

b. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wyniki egzaminu po szkole podstawowej

b. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.

 

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

  • język polski
  • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej: informatyka, plastyka;
  • technik geodeta: informatyka, technika;
  • technik elektryk: informatyka, technika;
  • technik analityk: informatyka, technika;
  • technik logistyk: informatyka, technika.

 

 W roku szkolnym 2020/2021 będzie obowiązywał następujący limit miejsc:

  • Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska - 120 uczniów (4 oddziały)

 Szczegóły dotyczące kryteriów i  terminów rekrutacji znajdują się w zakładce: Rekrutacja na stronie internetowej szkoły: http://t6.ckziu25.sosnowiec.pl/