Historia szkoły

Strona główna >> Node >> Historia szkoły

Dawno, dawno temu…

   Początki szkoły sięgają roku 1945. Od tego czasu istniejące obecnie Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska przechodziło różne koleje losów. Wynikały one z określonej polityki oświatowej i zmian, które w ostatnich latach związane były z restrukturyzacją górnictwa. Już w lutym 1945 roku dyrekcja kopalni „Sosnowiec”, wychodząc naprzeciw określonym potrzebom kadrowym, związanym z rozwojem górnictwa, zorganizowała trzyletnią szkołę kopalnianą pod nazwą Szkoła Dokształcająca Zawodowa Przemysłu Węglowego. Z dniem 1 września 1945 roku Szkołę Dokształcającą przemianowano na Szkołę Przemysłowo-Górniczą. Dnia 5 maja 1945 roku z inicjatywy Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Sosnowcu równolegle utworzono Szkołę Przemysłowo-Górniczą, pozostającą pod patronatem Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego.

Szkoła rozwija się…

   Po dwóch trudnych powojennych latach, we wrześniu 1947 roku doszło do połączenia istniejących szkół. Powstała jedna placówka. We wrześniu 1950 roku Szkoła Przemysłowo-Górnicza została zlikwidowana, a w jej miejsce utworzono 4-letnie Technikum Górnicze oraz Państwowe Liceum Górnicze, które istniało zaledwie dwa lata. Równocześnie w 1950 roku powstała Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „Sosnowiec”. W 1965 roku utworzono Technikum Górnicze dla Pracujących, a także 5-letnie Technikum Budowy Maszyn i Urządzeń Górniczych na podbudowie szkoły podstawowej. Szkoła przyjęła młodzież i kadrę nauczycielską byłej „Sztygarki” z Dąbrowy Górniczej, stając się tym samym jedyną w Zagłębiu Dąbrowskim szkołą kształcącą techników górnictwa węglowego w 3-letnim Technikum Górniczym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

Przeprowadzka…

   Dalszy rozwój szkoły nastąpił we wrześniu 1973 roku, kiedy to uruchomiono 4-letnie Technikum Górnicze na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności ekonomika i organizacja kopalń. Ważnym momentem w życiu szkoły był rok 1974/75, kiedy to nastąpiło oddanie nowego budynku szkolnego przy ulicy Legionów 9.

Dalszy rozwój …

   W 1976 roku otwarto 5-letnie technikum o kierunku automatyka górnicza, w roku 1979 – Policealne Studium Zawodowe na podbudowie szkoły średniej. Uchwałą Rady Miejskiej w   Sosnowcu, z dnia 1 marca 2003 roku zmieniono dawną nazwę szkoły na Zespół Szkół Technicznych. 22 kwietnia 2004 roku podjęto decyzję o włączeniu w skład Zespołu następujących szkół: Technikum nr 9, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11, XI Liceum Profilowanego, Technikum Energetycznego na podbudowie ZSZ.

Opracowano na podstawie monografii dr Ewy Gajdzik-Stępniak: 60 lat Zespołu Szkół Technicznych w Sosnowcu.

Dziś…

   Szkoła przez wiele lat zmieniała kierunki kształcenia. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży, otworzyliśmy m.in. nowoczesne kierunki - cyfrowe procesy graficzne i fototechnik. Z kolei - pamiętając o historii i wracając do źródeł powstania naszej szkoły-reaktywowaliśmy cieszący się coraz większym zainteresowaniem profil górniczy. Powodzeniem cieszy się też technik logistyk i technik ochrony środowiska.

Od 1 września 2013 r. Zespół Szkół Technicznych wszedł w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, tworząc Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska.

Obecnie organizacja CKZiU wygląda następująco:

mgr Zbigniew Zalas
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

mgr Aleksandra Karwat

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ds. kształcenia zawodowego i praktycznego
Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

   Walory dzisiejszej szkoły to przede wszystkim nowoczesna i specjalistyczna baza dydaktyczna, liczne i dobrze wyposażone pracownie, ale przede wszystkim przyjazna i wysoko wykwalifikowana kadra, otwarta na kreatywność młodych ludzi, stosująca innowacyjne metody pracy. Nauka w szkole prowadzona jest w taki sposób, że uczniowie uważają ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Młodzież chętnie uczestniczy w projektach, konkursach i zawodach sportowych, dzięki czemu ma szansę na zdobycie doświadczenia i osiąganie licznych sukcesów. Uczeń Technikum nr 6 jest wszechstronnie uzdolniony, otwarty na potrzeby innych, przygotowany do zaistnienia na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej.