TECHNIK GEODETA

Strona główna >> Node >> TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

 

Geodeta to zawód z  historyczną tradycją, ewoluujący z każdym rokiem, co związane jest z ciągłym rozwojem techniki i wprowadzaniem nowych, udoskonalanych stale urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w pracy.

Geodeci wykonują mapy (np. mapę zasadniczą, ewidencyjną, topograficzną) oraz dokumentację
o charakterze prawnym,  a także są odpowiedzialni za aktualizację już istniejących map, ewidencji gruntów i budynków oraz innych baz danych o charakterze przestrzennym i opisowym.

Uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli: dróg, mostów, hal przemysłowych; prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli w trakcie budowy i eksploatacji, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.

Wykonują pomiary i opracowania do celów prawnych wynikające z rozgraniczeń nieruchomości, podziałów, scaleń i wywłaszczeń.

W pracy wykorzystują specjalistyczne programy geodezyjne i projektowe oraz  instrumenty elektroniczne współpracujące z siecią satelitarną, tachimetry, skanery laserowe,  czy też drony.

W CKZiU, Technikum nr 6, jest to nowy kierunek, działający od września 2019 r.

Szkoła oferuje naukę w nowoczesnej pracowni geodezyjnej wyposażonej w sprzęt i zaawansowane instrumenty geodezyjne.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

 

 • posługiwanie się i opracowywanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • obsługiwanie instrumentów i sprzętu geodezyjnego,
 • korzystanie z geodezyjnych programów komputerowych,
 • wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych,
 • opracowywanie geodezyjnie projektów zagospodarowania działek lub terenu, obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu,
 • sporządzanie dokumentacji wykonanych prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • zakładanie i pomiar osnów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
 • sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
 • wykonywanie pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 • wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych, wykonywanie podziałów
  i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
 • aktualizacja i modernizacja bazy danych katastru nieruchomości,
 • wprowadzanie danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacja.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje BUD.18. i BUD.19. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych
w zakresie geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami, wybierając specjalizacje
w dziedzinach: kartografii, geoinformatyki, geodezji inżynieryjnej,  satelitarnej, wyceny nieruchomości. Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz bardzo często prowadzą własną działalność. Praca związana jest z takimi działami gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, drogowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

Jako geodeta pracę wykonuje się zarówno w terenie, jak i w biurze. Dodatkową satysfakcję przynoszą widoczne efekty pracy – wybudowane nowoczesne wieżowce, drogi szybkiego ruchu, tunele metra, czy też np. pomiary aktualizacyjne wysokości n.p.m.  szczytów górskich.

Poniższe filmy opisują praktyczną pracę geodety, znajdują się jednak w nich NIEAKTUALNE informacje. OBECNIE TECHNIKUM GEODEZYJNE TRWA 5 LAT, SĄ 2 KWALIFIKACJE POTWIERDZANE EGZAMINAMI: BUD.18. i BUD.19.

https://www.youtube.com/watch?v=VqaCrFGqKAs

https://www.youtube.com/watch?v=pvdPR8JH0uo